Wypadek przy pracy


Wypadek przy pracy

Otrzymasz dodatkowe pieniądze za wypadek przy pracy, w drodze „do lub z pracy”

Jeśli taki wypadek nastąpił z winy pracodawcy, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody. Aby uzyskać odszkodowanie od pracodawcy, trzeba udowodnić jego winę np. niespełnienie wymogów bezpieczeństwa pracownika.Zawsze zabezpiecz dowody wypadku np. deklaracje świadków zdarzenia.
Pracodawca często zaleca podpisanie protokołu, którego nie należy podpisywać, jeśli odbiega on od stanu rzeczywistego.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

  • jednorazowe odszkodowanie;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa;
  • renta rodzinna;
  • dodatek pielęgnacyjny;
  • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Kierujemy się zasadą, najpierw pieniądze otrzymujesz Ty, a potem regulujesz nasze honorarium.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, nawet 20 lat po wypadku.

Nigdy nie podpisuj umowy o dochodzenie odszkodowania z przedstawicielem nieznanej firmy!!!

Są to często stosowane praktyki. Wiele firm nie mając doświadczenie w podobnych sprawach, potrafi wyrządzić nieodwracalne szkody. Powództwo w tej samej sprawie można wnieść tylko raz, jeśli zostanie popełniony błąd, to Ty za niego zapłacisz, nie firma. Wiele firm, działając przez przedstawiciela tzw. agenta, życzy sobie wygórowane wynagrodzenie. Wiele dużych firm, będzie też prowadzić sprawę w sposób opieszały, z uwagi na to że będziesz jednym z wielu tysięcy klientów.