Odszkodowania


 Wykup  Szkody z Polisy OC/AC

Po zweryfikowaniu dokumentów w postaci kosztorysu i oszacowaniu szkody na pojeździe oferujemy odkup praw do odszkodowania. Pieniądze za kupioną szkodę wypłacamy w ciągu 5 dni.

– Nie ponosisz żadnych kosztów.

– Nie musisz przechodzić przez żmudny proces odzyskania odszkodowania.

– Nie ponosisz ryzyka przegranej sprawy w sądzie.

– Pieniądze otrzymujesz od ręki.

 

 

 

Wypadek komunikacyjny

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów, kierowców oraz pieszych w wypadkach komunikacyjnych

Uszkodzony samochód ? zostałeś poszkodowanym kierowcą, pasażerem pojazdu poszkodowanego lub sprawcy wypadku, pieszym, rowerzystą lub motocyklistą ?.  Należy Ci się wysokie odszkodowanie nawet jeżeli wypadek był 3 lata temu i nie posiadasz już auta. Otrzymasz pieniądze za uszkodzone auto w 48 godzin!

Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, nie posiadał prawa jazdy lub kasku ochronnego.

Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet, gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości, lub wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Skontaktuj się z nami

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku komunikacyjnego

Bliscy osoby zmarłej to współmałżonek, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz osoby a także osoby pozostająca w konkubinacie z osobą zmarłą. Zadośćuczynienie przysługuje tym osobom nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku (zawinił).


Mając na uwadze powyższe, przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała;
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego;
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo;
 • wyrównanie utraconego dochodu;
 • koszty opieki osób trzecich;
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania;
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem;
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów;
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba możesz starać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice etc.;
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych;
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

Jeżeli uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
 • zwrot kosztów holowania;
 • zwrot kosztów parkowania.

W uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.


Wypadek przy pracy

Otrzymasz dodatkowe pieniądze za wypadek przy pracy, w drodze „do lub z pracy”

Jeśli taki wypadek nastąpił z winy pracodawcy, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody. Aby uzyskać odszkodowanie od pracodawcy, trzeba udowodnić jego winę np. niespełnienie wymogów bezpieczeństwa pracownika.Zawsze zabezpiecz dowody wypadku np. deklaracje świadków zdarzenia.
Pracodawca często zaleca podpisanie protokołu, którego nie należy podpisywać, jeśli odbiega on od stanu rzeczywistego.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa;
 • renta rodzinna;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Szkody rolnicze to szkody, które zaistniały na skutek wywołującego je działania lub zaniechania rolnika.

Wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy żniwach i pracach rolnych. Wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych.

Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

– wypadki z udziałem maszyn rolniczych

– zatrucia środkami chemicznymi

– wypadki spowodowane przez zwierzęta

– złamania , zwichnięcia i skręcenia kończyn na zaniedbanych chodnikach

Możliwe do uzyskania świadczenia z tytułu szkód rolniczych:

 • zadośćuczynienie;
 • odszkodowanie za szkodę na osobie;
 • odszkodowanie za szkodę w mieniu;
 • renta zdrowotna;
 • renta alimentacyjna;
 • zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej;
 • odszkodowanie z powodu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Błędy medyczne

Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej”.

Jeżeli w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Jeżeli doszło do błędu lekarskiego, wówczas odszkodowanie obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.

Poszkodowany może żądać wówczas zwrotu:

 • kosztów za zakup leków, kosztów dalszego leczenia, dojazdu do szpitala, dodatkowe badania, przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności, przygotowania do innego zawodu,
 • jeżeli powstał trwały uszczerbek na zdrowiu – poszkodowany może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty,
 • poszkodowany pacjent, może również żądać zapłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (krzywdę), ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.)

Naszym Klientom dodatkowo doradzamy w zakresie: uzupełnienia dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, weryfikacji orzeczeń wydawanych na zalecenie towarzystw ubezpieczeniowych oraz możemy uzyskać w imieniu Klientów dokumentację medyczną ze Szpitali, Policji, Prokuratury czy Sądów.


ABC poszkodowanego

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, powinieneś otrzymać uczciwe odszkodowanie.

Problem w tym, ze ubezpieczyciel nigdy nie wypłaci odpowiedniej kwoty, licząc na to, że zaakceptujesz ten stan rzeczy. Aby dochodzić sprawiedliwości, często trzeba wytoczyć proces sądowy przeciw ubezpieczycielowi. Aby tego dokonać, powinniśmy oddać sprawę w ręce profesjonalisty.

Z naszą pomocą:

 • uzyskasz najwyższe możliwe odszkodowanie;
 • nie poniesiesz żadnych opłat wstępnych;
 • uzyskasz darmowe konsultacje;
 • pomożemy uzyskać niezbędne dokumenty w sprawie;
 • poprowadzimy sprawę na każdym etapie, również przed sądem
 • pobieramy jedne z najniższych honorariów na rynku.

Kierujemy się zasadą, najpierw pieniądze otrzymujesz Ty, a potem regulujesz nasze honorarium.

Kierujemy się zasadą, najpierw pieniądze otrzymujesz Ty, a potem regulujesz nasze honorarium.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, nawet 20 lat po wypadku.

Nigdy nie podpisuj umowy o dochodzenie odszkodowania z przedstawicielem nieznanej firmy!!!

Są to często stosowane praktyki. Wiele firm nie mając doświadczenie w podobnych sprawach, potrafi wyrządzić nieodwracalne szkody. Powództwo w tej samej sprawie można wnieść tylko raz, jeśli zostanie popełniony błąd, to Ty za niego zapłacisz, nie firma. Wiele firm, działając przez przedstawiciela tzw. agenta, życzy sobie wygórowane wynagrodzenie. Wiele dużych firm, będzie też prowadzić sprawę w sposób opieszały, z uwagi na to że będziesz jednym z wielu tysięcy klientów.