Błędy medyczne


Błędy medyczne

Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej”.

Jeżeli w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Jeżeli doszło do błędu lekarskiego, wówczas odszkodowanie obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.

Poszkodowany może żądać wówczas zwrotu:

  • kosztów za zakup leków, kosztów dalszego leczenia, dojazdu do szpitala, dodatkowe badania, przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności, przygotowania do innego zawodu,
  • jeżeli powstał trwały uszczerbek na zdrowiu – poszkodowany może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty,
  • poszkodowany pacjent, może również żądać zapłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (krzywdę), ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.)

Naszym Klientom dodatkowo doradzamy w zakresie: uzupełnienia dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, weryfikacji orzeczeń wydawanych na zalecenie towarzystw ubezpieczeniowych oraz możemy uzyskać w imieniu Klientów dokumentację medyczną ze Szpitali, Policji, Prokuratury czy Sądów.

Kierujemy się zasadą, najpierw pieniądze otrzymujesz Ty, a potem regulujesz nasze honorarium.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, nawet 20 lat po wypadku.

Nigdy nie podpisuj umowy o dochodzenie odszkodowania z przedstawicielem nieznanej firmy!!!

Są to często stosowane praktyki. Wiele firm nie mając doświadczenie w podobnych sprawach, potrafi wyrządzić nieodwracalne szkody. Powództwo w tej samej sprawie można wnieść tylko raz, jeśli zostanie popełniony błąd, to Ty za niego zapłacisz, nie firma. Wiele firm, działając przez przedstawiciela tzw. agenta, życzy sobie wygórowane wynagrodzenie. Wiele dużych firm, będzie też prowadzić sprawę w sposób opieszały, z uwagi na to że będziesz jednym z wielu tysięcy klientów.